POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA STRANKE SNAGA
Primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine.

25. svibnja 2018. godine u Hrvatskoj započinje primjena Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka, Uredbe EU 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.Primjenjuje se izravno i zamijenit će postojeći zakonski okvir.
Sukladno Uredbi o zaštiti podataka (dalje: Uredba) uskladili smo svoje poslovanje vezano za obradu i zaštitu osobnih podataka, a kako je uređeno ovom Politikom zaštite privatnosti osobnih podatakastranke Snaga (dalje: Politika).

SNAGA – stranka narodnog i građanskog aktivizma, Trg dr. Franje Tuđmana, Zaprešić, OIB: 27316913311(dalje: Stranka) obrađuje one osobne podatke koje nam vi dajetepopunjavanjem Pristupniceprilikom učlanjenja u stranku, a koji su nam neophodni kako bismo vam odobrili prijavu u članstvo stranke sukladno odredbama Zakonu o političkim strankama (Narodne novine, br.76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06), Statutu Stranke, Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine, br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17), Pravilniku o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvještajima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvještajima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe, odredbama Uredbei ove Politike.

Politikaje temeljni akt za uspostavljanje okvira zaštite osobnih podataka sukladno Uredbi. Ova Politika primjenjuje se na obradu osobnih podataka koju vršimo sukladnotemeljnim načelima djelovanja Stranke, Programu Snage, ciljevima, odredbama Uredbe, navedenim zakonskim temeljima i ovoj Politici,a primjenjuje se na sve obrade osobnih podataka unutar Stranke.Cilj Politike je uspostaviti primjerene procese zaštite upravljanja osobnim podacima ispitanika.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik).
Ispitanik je fizička osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, OIB, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
S obzirom da osobne podatke prikupljamo izravno od vas, naših članova, u nastavku vam želimo pružiti sve informacije o tome zašto ikako obrađujemo vaše osobne podatke koje ste nam dali prilikom učlanjenja u Stranku.

1. KONTAKTNI PODACI VODITELJA OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
SNAGA – stranka narodnog i građanskog aktivizma, Trg dr. Franje Tuđmana, Zaprešić, OIB: 27316913311 tel. + 385 98 163 7922 e-mail: snaga@snaga.hr

2. KONTAKTNI PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA
Službenik za zaštitu podataka jest osoba kojoj se možete javiti sa svojim prigovorima i zahtjevima ukoliko imate pitanja vezano za obradu vaših osobnih podataka na adresu e-pošte: zastitapodataka@snaga.hr

3. NAČELA OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Strankavaše osobne podatke obrađuje u skladu sa sljedećim načelima obrade:
– zakonitost, poštenost i transparentnost obrade,što znači da obrada mora biti u skladu s određenim pravnim temeljem, a načelima poštene i transparentne obrade zahtijeva se da je pojedinac informiran o postupku obrade i njegovim svrhama;
– ograničavanje svrhe, što znači da podaci trebaju biti prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama;
– smanjenje količine podataka, što znači da podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;
– točnost,što znači da podaci moraju biti točni i ažurni, mora se poduzeti svaka razumna mjera radi osiguravanja da se osobni podaci koji nisu točni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave;
– ograničenje pohrane,što znači da podaci moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju;
– cjelovitost i povjerljivost,što znači da podaci moraju biti obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja;
– pouzdanost,što znači da je Stranka odgovorna za poštivanje načela i da je teret dokaza na voditelju obrade.

4. SVRHA OBRADE RADI KOJIH UPOTREBLJAVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE KAO I PRAVNA OSNOVU ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
Svrha obrade vaših osobnih podataka jestvođenje evidencije članova stranke sukladno Zakonu o političkim strankama (Narodne novine, br.76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06), Statutu Stranke, Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine, br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17) iPravilniku o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvještajima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvještajima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe.

Sukladno navedenim pravnim temeljima Strankaje dužna voditi popis svojih članova sasljedećim obveznim osobnim podacima:
1. ime i prezime člana političke stranke uplatitelja članarine
2. adresa prebivališta ili boravišta člana političke stranke uplatitelja članarine (mjesto, ulica i kućni broj)
3. OIB člana političke stranke uplatitelja članarine

Osobni podaci koje Stranka prikuplja od članova su:
– ime i prezime,
– osobni identifikacijski broj OIB,
– adresu člana (ulica, kućni broj, grad, poštanski broj, županija),
– datum i godina rođenja,
– broj telefona,
– adresa e-pošte,
– struka,
– zanimanje
– radni odnos (zaposlen, nezaposlen)
– spol,
– postoji li status članstva u nekoj drugoj stranci
– datum pristupanja Stranci,

Sukladno svrsi obradeStranka će vaše osobne podatke obrađivati isključivo za:
– provjeru članstva u stranci,
– provjeruobveze uplate članarine,
– telefonsku ili e-mail komunikaciju ukoliko uplata koja je izvršena ima netočno navedene osobne podatke(npr. kod krivog upisa OIB-a prilikom uplate članarine, provjere osobnih podataka radi obveze ažuriranja, izdavanja potvrda i sl.),
– telefonske komunikacije s članom ukoliko je izrazio volju aktivnog sudjelovanja u radu i aktivnostima stranke prema svojim kompetencijama, interesima i mogućnostima navedenima u pristupnim podacima članstvu
– svrhu promicanja rada, Programa i Statuta stranke, sukladno članskim pravima i dužnostima iz Statuta Stranke koji su temelj prihvaćanja i pristupa Stranci

Osim navedenog, vaše ćemo osobne podatke koje ste nam dali obrađivati u svrhu slanja povremenih e-obavijesti, na vaše dane i upisane e-mail adrese, o vijestima, djelovanjima, novostima, događanjima i aktivnostima stranke, o održavanju stranačkih skupova, konferencijama, sastancima, anketama i obvezi uplate članarine, s sve u svrhu postizanja zajedničkih ciljeva, sukladno zadanim načelima djelovanja, i ciljevima Programa i Statuta stranke Snaga, a koje ne možemo ostvariti bez vašeg sudjelovanja, poticanja, promicanja te isticanja vaših prijedloga, mišljenja i prigovora.
Vi samostalno odlučujete koje osobne podatke ćete dati Stranci prilikom pristupa članstvu, ali moramo naglasiti kako se odbijanjem davanja obaveznih podataka propisanih navedenim Zakonima i Pravilnikom, kao zakonskim temeljem prikupljanja i obrade podataka,ne može postati članom Stranke.
U svakom slučaju i u svakom trenutku vi možete poslati opoziv privole, zahtjev za ograničenje obrade, zahtjev za brisanje iz članstva, odnosno bilo koji sličan prigovor na koji imate pravo sukladno Uredbi i Statutu Stranke, a mi ćemo postupiti prema vašem zahtjevu.
Privolaje svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

5. HOĆE LI SE OSOBNI PODACI DOSTAVLJATI DRUGIM OSOBAMA I TKO SU IZVRŠITELJI OBRADE?
Stranka će pažljivo čuvati sve vaše osobne podatke koje ste nam povjerili na čuvanje i neće ih prosljeđivati bez vaše prethodne suglasnosti drugim osobama, osim vanjskim pružateljima usluga tzv. izvršiteljima obrade podataka s kojima Stranka ima potpisane Ugovore o pružanju uslugai obvezu čuvanja njihove povjerljivosti, a obrađuje ih prema našem nalogu, te nadležnim tijelima na zahtjev prema Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine, br. 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17) i Zakonu o političkim strankama (Narodne novine, br.76/93, 111/96, 164/98, 36/01, 28/06).
Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime i po nalogu voditelja obrade.
Stranka neće prenositi osobne podatke trećoj zemlji ilimeđunarodnoj organizaciji

6. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJE VAŠIH PODATAKA
Vaše ćemo osobne podatke čuvati za vrijeme potrebno za postizanje odgovarajućih opisanih svrha, tj. sve dok nam sukladno Statutu Stranke ne pošaljete zahtjev za ispisivanje iz članstva, ili sukladno Uredbi ne uputite zahtjev za brisanje vaših osobnih podataka, čime i prestaje članstvo u Stranci. Bit ćemo u kontaktu sve dok ne povučete privolu koju ste nam dali u određene svrhe.
Ukoliko, i kada, zaprimimo vaš zahtjev za brisanje podataka, opoziv privole, zahtjev za ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, odnosno bilo koji sličan prigovor, odmah ćemo postupiti prema vašem zahtjevu, te će pohrana osobnih podataka u određenom roku biti jedini način njihove obrade prije njihova trajnog brisanja.
Navedena prava možete ostvariti slanjem pismenog zahtjeva na zastitapodataka@snaga.hr te na snaga@snaga.hr ukoliko šaljete zahtjev za istupanje iz članstva Stranke.

7. ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
Zaštita i sigurnost vaših osobnih podataka najvažniji nam je zadatak i prioritet. Iz tog razloga osigurali smo da se vaši osobni podaci obrađuju i koriste na siguran način te je pristup njima ograničen na osobe od najvišeg povjerenja u Stranci.Web stranica Snage www.snaga.hr zaštićena je uz primjenu sigurnosnog standarda SSL (SecureSocketLayer) certifikata. SSL certifikat služi za sigurnu razmjenu podataka budući da se pomoću njega uspostavlja sigurna, kriptirana veza između računala korisnika i servera pa korisnik može biti siguran kako će sve što je na stranici unio ostati privatno i zaštićeno.

8. VAŠA PRAVA I KAKO IH MOŽETE OSTVARITI?

1. Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) kojim možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz registra Stranke:
– ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu prikupljanja
– ako povučete privolu, a ne postoji druga pravna osnova za obradu podataka
– ako su osobni podaci nezakonito obrađeni
– ako se podaci moraju brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima
2. Pravo na pristup podacima kojim imate pravo dobiti od Stranke informacije vezane uz postupak prikupljanja i obrade vaših osobnih podatakatj. pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na vas odnose, te ako se takvi osobni podaci obrađuju
3. Pravo na ispravak, odnosno nadopunu netočnih osobnih podataka kojim imate bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Stranke ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose.
4. Pravo na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:
– ako osporavate točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
– ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
– ako mi više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
5. Pravo na prigovor kojim imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka koji se obrađuju na temelju javnog interesa ili legitimnih interesa voditelja obrade.

Možete u svakom trenutku zahtijevati realizaciju bilo kojeg od gore navedenih prava putem e-pošte zastitapodataka@snaga.hr. Snaga će na sve vaše zahtjeve o poduzetim radnjama vezanim uz navedena prava pružiti pismeni odgovor u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva, uz najviše produljenje odgovora od 30 dana kada je to nužno.
Imatepravo i na podnošenje prigovora nadzornom tijelu AZOP-u, neovisnom tijelu javne vlasti koje je osnovala RH u svrhu kontrole i osiguranja provođenja Uredbe Agencija za zaštitu osobnih podataka.
SNAGA – Stranka narodnog i građanskog aktivizma

U Zaprešiću, 25.5.2018.

OVDJE PREUZMITE EVIDENCIJU AKTIVNOSTI OBRADE PODATAKA POLITIČKE STRANKE SNAGA