VAŽNA PRESUDA SUDA EU DONESENA JE 3.9.2020. – DE FACTO SU ULAZNE NAKNADE ZA OBRADU KREDITA PROGLAŠENE NIŠTETNIMA!

SUD EU 25.11.2020. DONIJET ĆE JOŠ JEDNU VAŽNU ODLUKU O NEODREDIVIM KAMATAMA KAKVE SU UGOVARANE I U HRVATSKOJ!
Navikli smo se na dobre vijesti sa Suda EU koji snažno štiti prava potrošača u cijeloj Europskoj uniji, pa tako i u Hrvatskoj. Pronašli smo presudu od 3. rujna 2020. po nekoliko spojenih poljskih sudskih predmeta kojom je odgovoreno na pitanja o zakonitosti ulaznih naknada za obradu kredita.
Tako je presudom u spojenim predmetima C-84/19, C-222/19 i C-252/19 Sud EU odlučio:
1. Da nekamatni troškovi kredita koji su u okvirima maksimalne efektivne kamatne stope jesu podložni ispitivanju poštenosti na temelju Direktive 93/13.
2. Da troškove koji ne čine glavnicu i kamate nacionalni sud mora provjeriti u smislu čine li oni stvarnu uslugu, i jesu li ti troškovi transparentno ugovoreni, a to znači da nije dovoljno da su gramatički razumljivi, nego moraju sadržavati i jasne ekonomske kriterije zbog kojih se takvi troškovi ugovaraju.
3. Da je ulazna naknada za obradu kredita primjerena samo ako je jasno na koju se konkretnu uslugu ta naknada odnosi.
4. Da nacionalni sud mora provjeriti je li ulazna naknada ugovorena kao primjerena naknada odnosno kao odredba koja sadrži prirodu troška i uslugu koja se daje za naplaćenu naknadu.
5. Da nacionalni sud mora utvrditi proporcionalnost ugovorene naknade u odnosu na uslugu koja je pružena te na iznos ugovorenog kredita.
Možemo zaključiti u skladu s tom presudom, budući da naknade za obradu kredita u hrvatskim potrošačkim ugovorima ne sadrže nikakva objašnjenja, osim šturoga pojma – „naknada za obradu kredita“ – da su sve takve naknade nepošteno ugovorene i zbog toga su ništetne.
Druga važna vijest jest da će Sud EU 25.11.2020. odlučivati o rumunjskom predmetu C-269/19 u kojemu će biti odgovoreno na pitanje koja se kamata primjenjuje ako je ugovorena neodrediva promjenjiva kamatna stopa (jednako kao što su ugovarane kamate u Hrvatskoj sve do 2013.), a bitne dileme su sljedeće:
1. Je li u tome slučaju primjenjiva početno ugovorena kamatna stopa?
2. Je li u tome slučaju primjenjiva fiksna marža s početka ugovornog odnosa uz dodatak Euribora/Libora?
3. Ako nije moguće niti jedno od tih rješenja, koji konkretni pravni lijek valja primijeniti na takvu nepoštenu ugovornu odredbu odnosno kako bi onda trebalo obračunavati otplatu takvoga kredita, s kojom kamatom ili čak možda i bez kamate?
Sudska praksa u Hrvatskoj je takva da se primjenjuje početno ugovorena kamatna stopa, pa je moguće da će odgovorom na pitanja iz spojenih poljskih predmeta Sud EU utjecati na promjenu sudske prakse u Hrvatskoj, koja može biti samo u korist potrošača.
Veselimo se novim pobjedama potrošača na Sudu EU!

Leave a Reply